zapisy on-line
   

Regulamin zajęć Szkoły Tańca Djamila

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu

2. Przystąpienie do zajęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

3. Pod pojęciem organizator rozumie się Szkołę Tańca Djamila (ST Djamila)

4. Pod pojęciem kursu rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie

5. Pod pojęciem uczestnika rozumie się osobę biorącą udział w kursie/zajęciach

6. Zapisując się na zajęcia w ST Djamila uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia. ST Djamila nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje uczestników zajęć tanecznych.

7. ST Djamila nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników zajęć ani za wartościowe przedmioty pozostawione na zajęciach.

8.Uczestnik zajęć jest odpowiedzialny za straty spowodowane zaniedbaniami z jego strony

9. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w zajęciach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności

 

§2 Zapisy na zajęcia

 

1. Zapisy na zajęcia przyjmowane są:

Drogą elektroniczną, wysyłając list e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wypełniając wygodny formularz "zapisy on-line" na stronie www.djamila.pl zamieszczony w bocznym lewym menu oraz w prawym górnym rogu strony

2. Zgłaszając swój zapis mailowo,należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu, jego telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy) i adres e-mail oraz rodzaj kursu.

3. Zapisy są ważne tylko i wyłącznie po opłaceniu zaliczki, którą należy uiścić do 7 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty do tego terminiu spowoduje anulowanie zapisu.Instrukcje dotyczące opłat otrzymasz w mailu potwierdzającym wstępną rezerwację. Dotyczy to również posiadaczy kart typu Multisport czy OK System (więcej o kartach poniżej)

4. Jeśli grupa nie powstanie w ciągu miesiąca od wpłaty zaliczki, wszelkie wpłaty są zwracane.Nie wysyłamy opłat automatycznie-prosimy  o przesałnie numeru kont do zwrotów

5. Tworzone grupy mają określoną maksymalną ilość miejsc. O rezerwacji miejsca w określonej grupie decyduje wpłata bezzwrotnej zaliczki o wartości jednej lekcji. Nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach bez wcześniejszego zgłoszenia.


 

§3 Opłaty za zajęcia WAŻNE!!!

 

1. Stawki za kursy przedstawione są w cenniku zajęć na stronie www.djamila.pl w bocznym menu w  zakładce cennik

2. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych zajęć , ulgowego miesięcznego karnetu bądż podpisania umowy o kształceniu z preferencyjnymi warunkami opłat miesięcznych (umowy na 5 lub 10 miesięcy)  .
3. Zaliczki opłacone w ramach zapisów są rozliczane w ramach pierwszej lekcji lub pierwszego karnetu- nie przechodzą na kolejne terminy a nieobecnośc oznacza wyczerpanie zaliczki na poczet zarezerwowanego terminu

4. Po uiszczeniu miesięcznej opłaty za kurs, uczestnik otrzymuje karnet, który jest zobowiązany zostawiać każdorazowo przed każdymi zajęciami u instruktora.

5. Karnet obowiązuje miesiąc czasu (cztery następujące po sobie zajęcia). Nie ma mozliwości przenoszenia zajęć z wykupionego karnetu na kolejne miesiące tzn. karnet wystawiony 14 marca kończy się z dniem 13 kwietnia

6. Opłaty za kurs przyjmowane są  Z GÓRY-PRZED zajęciami (NIE PO)  lub przedpłatą na konto (prosimy o dostarczenie potwierdzenia wpłaty) .W przypadku wyczerpania zajęć z karnetu lub upływu terminu jego ważności, uczestnik zajęć wykupuje nowy karnet lub pojedynczą lekcję lub w przypadku umów- dokonuje miesięcznej opłaty wg zasad z umowy o kształcenie. NIEUISZCZENIE OPŁAT W WW. TERMINACH SKUTKUJE ZWIĘKSZENIEM OPŁAT O 10% od wartości miesięcznej opłaty-ZA KAŻDY TYDZIEŃ ZWŁOKI, tj. 2 tygodniowe opóźnienie w opłatach daje sumę :cena miesięcznej opłaty+20%, niezaleznie czy kursant wykupuje karnet czy pojedynczą lekcję. Regulamin jest bezwzględnie respektowany,zatem w interesie kursanta należy zgłaszanie się z opłatami w terminie. Szkoła nie ma obowiązku przypominania o wyczerpaniu zajęć z karnetu czy nastaniu kolejnego miesiąca umowy, oraz o tym że płatności regulowane są z góry-przed zajęciami.

7. Dla nowych kursantów: nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach bez wniesienia opłaty  Z GÓRY PRZED ROZPOCZĘCIEM LEKCJI. Ilośc osób na sali jest monitorowana. W przypadku stwierdzenia na sali większej ilości osób niż odnotowana na liście obecności na podstawie wykupionych pojedynczych zajęć bądż pozostawionych karnetów , instruktor ma prawo przerwać zajęcia celem uregulowania płatności przez wszystkich uczestników zajęć.

 8.  W przypadku odwołania zajęć przez organizatora, wniesione opłaty za te zajęcia zostają zwrócone. Opłaty mogą zostać również przeniesione na poczet innych zajęć, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z uczestnikami zajęć

9. Opłaty za zajęcia w tym zaliczki nie są zwracane żadnych w innych przypadkach- w tym losowych (dotyczy pojedynczych zajęć i karnetów miesięcznych). Wypadki losowe w ramach umów traktowane są oddzielnie i opisane w warunkach ww umowy.

10. Dotyczy karnetów: Istnieje możliwość usprawiedliwienia z góry przewidzianych nieobecności. Należy o nich powiadamiać w momencie kupowania karnetu. Przy pojedynczej absencji wysokość opłaty za karnet jest pomniejszana proporcjonalnie o wartośc jednych zajęć, natomiast przy dłuższej nieobecności nie ma możliwości wykupienia karnetu a jedynie opłacenie pojedynczych lekcji.

11. Przy kupnie nowego karnetu najpóźniej na ostatnich zajęciach z bieżącego karnetu, kuranci mogą liczyć na specjalne zniżki-szczegóły w cenniku


 

§ 4 Uczestnictwo w zajęciach

 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby, które wniosły opłatę za kurs, pojedynczą lekcję lub kaucję. Osoby które tego nie uczynią nie będą w żadnym przypadku dopuszczone do zajęć. Niestety zbyt często zdarzały się sytuacje kiedy uczestnik nie opłacił zajęć a na kolejnych się nie pojawił

2. Uczestnik, przed przystąpieniem do zajęć, proszony jest o pozostawienie na recepcji karnetu jako dowodu opłaconych zajęć. Odbiera go po zakończonych zajęciach.

3.Dbając o sprawny proces nauczania w grupie,miesięczna absencja  jest równoznaczna z rezygnacją uczestnika z zajęć w danej grupie. Ponowne przystapienie do grupy wymaga wcześniejszcej zgody instruktora, a w przypadku umów zawarcia nowej umowy. 

4. W przypadku kiedy posiadacz karnetu przyjdzie na zajęcia a zostaną one  odwołane z powodu zbyt małej liczby uczestników wymaganej do przeprowadzenia zajęć , jego karnet zostaje przedłużony na kolejne zajęcia. Nieobecnych na odwołanych zajęciach obowiązują zasady z  § 5

 

 § 5 Nieobecności a karnety  

 

1. Nieobecność na zajęciach nie przedłuża ważności karnetu (za wyjątkiem odwołania zajęć przez organizatora lub prowadzącego)

2.Istnieje możliwość usprawiedliwienia z góry przewidzianych nieobecności. Należy o nich powiadamiać w momencie kupowania karnetu. Przy pojedynczej absencji wysokość opłaty za karnet jest pomniejszana proporcjonalnie o wartośc jednych zajęć, natomiast przy dłuższej nieobecności nie ma możliwości wykupienia karnetu a jedynie opłacenie pojedynczych lekcji.

3. Uznanie nieobecności  dotyczy wyłącznie karnetów, nie wliczają się w nią żadne kupony promocyjne, podarunkowe i rabatowe
4. Tryb rozpatrywania nieobecności w przypadku umów regulują ich zapisy

 

§ 6 Prawa autorskie

 

1. Choreografie prezentowane podczas zajęć są chronione prawami autorskimi. Ich każdorazowe wykorzystanie wymaga indywidualnej, pisemnej zgody autora

2. Publiczne wykonanie choreografii autorskiej, na którą twórca wyraził zgodę (pkt 1) wymaga podania nazwiska autora w co najmniej jednej formie przekazu użytej do promocji występu (plakat, atrykuł w prasie, materiał audiowizualny, relacja tv, zapowiedź występu).

3. Utrwalanie choreografii i materiału prezentowanego na zajęciach wymaga zgody instruktora i słuzy wyłącznie celom dydaktycznym kursantów. Zabrania się  publikowania ww.materiałów oraz rozpowrzechniania ich pośród osób nie będących uczestnikami zajęć, na których materiał został zaprezentowany.

3. Niezastosowanie się do punktu 1 ,2  i 3 par.5 będzie pociągać za sobą odpowiedzialność prawną na podstwie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r (Rozdz. 8 art 78 pkt 1, Rozdz. 14 art.115-117)

 

§ 7 Pozostałe postanowienia

 

1.ST Djamila ma prawo odwołać zajęcia,zamienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora w wyjątkowych przypadkach.

2. ST Djamila ma prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje uczestników (telefon, sms, e-mail lub osobiście)

3. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż wymagana,  ST Djamila ma prawo rozwiązać grupę.
Zaproponowane zostają wówczas grupy lub kursy alternatywne albo -w przypadku opłaconych z góry karnetów-zwrot wniesionych opłat. W ramach kuponów promocyjnych, podarunkowych i rabatowych proponowane są kursy alternatywne.

 4. ST Djamila  nie bierze odpowiedzialności za zbyt niski poziom zapisów na wyznaczony termin pierwszych zajęć, uniemożliwiający uruchomienie grupy

 5. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu.

 
Projekt strony Paweł Miatkowski | Copyright © DJAMILA