zapisy on-line
   

UMOWA O KSZTAŁCENIE

 

Zawarta w dniu …………….………….. w …………………….……….…………. pomiędzy Szkołą Tańca Djamila reprezentowaną przez Ewę Frysztak,, zwaną dalej Szkołą, a

Panią/Panem  ……………………………………..…………………….……………..…….……………..…....……

zwanym/zwaną w  dalej  Rodzicem,  zamieszkałą/zamieszkałym  (adres  zameldowania)

…..………...……….…………………….….……….…………..……….……………………………

tel. ……………...…….…………, adres email …..………………………….….…………............

Rodzicem ucznia:……………………………..……………..………………..………………..………

urodzonego/urodzonej dnia…………………….. w (miejsce urodzenia)…………………………..


§ 1

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług edukacyjnych następującego rodzaju
(proszę zaznaczyć X):

□          Balet –taniec klasyczny z rytmiką: 1x60 min. tygodniowo, umowa na 5 miesięcy

□          Balet – taniec klasyczny z rytmiką : 1x60 min. tygodniowo, umowa na 10 miesięcy (lub do 30 czerwca)

□          Taniec towarzyski – 1x60 min. tygodniowo, umowa na 5 miesięcy

□          Taniec towarzyski – 1x60 min. tygodniowo, umowa na 10 miesięcy (lub do 30 czerwca)

□          Taniec nowoczesny – 1x60 min. tygodniowo, umowa na 5 miesięcy

□          Taniec nowoczesny – 1x60 min. tygodniowo, umowa na 10 miesięcy (lub do 30 czerwca)

 

§ 2

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony, to jest od …………………………... do dnia …………………………. r. lub w przypadku wcześniejszej rezygnacji do dnia, w którym mija okres wypowiedzenia i uczeń przestaje uczęszczać do Szkoły. O terminie rezygnacji ze szkoły Rodzice powiadomią dyrektora szkoły na piśmie, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
Szczegółowe zasady wypowiedzenia umowy zawarte są w §7 niniejszej umowy

 

 

§3

1.         Balet – nauka tańca klasycznego, to grupowe zajęcia taneczne, odbywające się 1 raz w tygodniu i trwające 60 min.

2.         Taniec nowoczesny – nauka tańca hip - hop, break dance, street dance, disco dance to grupowe zajęcia taneczne, odbywające się 1 raz w tygodniu i trwające 60 min

3. Taniec towarzyski –nauka tańców latynoamerykańskich i standardowych to grupowe zajęcia taneczne, odbywające się 1 raz w tygodniu i trwające 60 min.

4.         Zajęcia szkolne odbywają się zgodnie z ustalonym przez Szkołę tygodniowym harmonogramem zajęć. Organizacja roku szkolnego dotycząca dni wolnych od nauki prowadzona jest w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym i przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych.

5.         O zmianach w toku pracy Szkoły wynikających z realizacji programu nauczania, w tym o dniach wolnych w przypadku przeprowadzania szkoleń, egzaminów, turniejów tańca, występów tanecznych Rodzic będzie powiadamiany z pięciodniowym wyprzedzeniem.

§4

1.         Rodzic powinien zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne oraz motywować i dopilnować systematycznego przygotowywania ucznia do zajęć szkolnych.

2.         Rodzic powinien zapewnić stały dostęp do informacji zamieszczanych przez Szkołę na szkolnej witrynie internetowej oraz w poczcie elektronicznej.

3.         Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia Szkoły o zmianach danych teleadresowych niezbędnych do kontaktu z nim.

4.         Rodzice potwierdzają niniejszym brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki tańca i uczęszczania dziecka na zajęcia prowadzone przez Szkołę.

5.         Rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko oraz zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich napraw z własnych środków.

6.         Rodzic wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka w tym na fotografowanie, rejestrowanie występów itp. wydarzeń organizowanych przez szkołę.

§5

1.         Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły jest uiszczenie opłat za naukę.

2.         Opłata za naukę w Szkole, dalej zwana Czesne jest opłatą o stałej wysokości obejmującą 4 zajęcia w miesiącu:

a)         balet- za zajęcia 1 raz w tygodniu po 60 min. : opłata 5 miesięczna 350 zł, płatna w miesięcznych ratach po 70 zł, za każdy miesiąc z góry , w cenie jest baletowa spódniczka tutu dla dziewczynek

b)         balet- za zajęcia 1 raz w tygodniu po 60 min. : opłata 10 miesięczna 600 zł, płatna w dziesięciu miesięcznych ratach po 60 zł , za każdy miesiąc z góry, w cenie jest baletowa spódniczka tutu dla dziewczynek

c)         taniec towarzyski , taniec nowoczesny- za zajęcia 1 raz w tygodniu po 60 min. : opłata 5 miesięczna 300 zł, płatna w pięciu miesięcznych ratach po 60 zł, za każdy miesiąc z góry

d)         taniec towarzyski , taniec nowoczesny - za zajęcia 1 raz w tygodniu po 60 min. : opłata 10 miesięczna 500 zł, płatna w dziesięciu miesięcznych ratach po 50 zł , za każdy miesiąc z góry

3.  Na umowy 5 miesięczne obowiązuje KAUCJA w równowartości jednomiesięcznej opłaty, płatna wraz z pierwszą ratą a rozliczana na poczet ostatniego miesiąca nauki

Na umowy 10 miesięczne obowiązuje KAUCJA w równowartości dwumiesięcznej opłaty, płatna wraz z pierwszą ratą a rozliczana na poczet dwóch ostatnich miesięcy nauki

4.  W przypadku gdy w danym miesiącu wypada mniej lub więcej niż 4 zajęcia, opłata czesnego jest proporcjonalnie podwyższana lub redukowana . Wyrównanie to ma miejsce w rozliczeniu zbiorczym pod koniec roku kalendarzowego oraz w ostatnim miesiącu nauki w roku kolejnym. Każdy rodzic uzyska informację o ww. wyrównaniu w grudniu i ostatnim miesiącu nauki . Kwoty wyrównań wynoszą odpowiednio:  17,50 zł za każde 60 min zajęć grupowych przy umowie 5-miesięcznej i 15 zł za każde 60 min. zajęć grupowych przy umowie 10-miesięcznej

5.  W uzasadnionych przypadkach na wniosek Rodzica Szkoła ustala inny tryb wnoszenia Czesnego.

6. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości Czesnego i trybu ich wnoszenia w przypadku zmiany kosztów utrzymania szkoły lub innych zewnętrznych przyczyn. Rodzic, o ewentualnych zmianach obowiązującej na dany rok szkolny wysokości miesięcznego czesnego winien być powiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem, a zmiana wysokości opłat zostaje potwierdzona stosownym aneksem do niniejszej umowy. Rodzicowi będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia o zmianach w opłatach.

7.  Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się w miesiącu, w którym uczeń rozpoczyna naukę w szkole.

8. Termin wpłaty czesnego za dany miesiąc upływa z dniem 5 (piątego) każdego miesiąca. Datą dokonania zapłaty jest data wpływu środków na konto bankowe szkoły: ING

DJAMIA STUDIO Ewa Frysztak

Numer konta: ING 35 1050 1953 1000 0091 4094 0041

Lub opłata w recepcji szkoły

9. Opłata za pierwszy miesiąc jest zawsze stała i równa kwocie miesięcznej nauki (4 zajęcia) bez względu na termin przystąpienia do zajęć, plus kwota kaucji. Kolejna wpłata następuje do 5 dnia następnego miesiąca. Pod koniec roku kalendarzowego następuje roczne wyrównanie , uwzględniające faktyczną ilość wykorzystanych w pierwszym miesiącu zajęć.

Przykład: przystąpienie do zajęć 16 września, ilość wykorzystanych zajęć we wrześniu:2. Opłata początkowa- do 16 września -przy umowie 5 miesięcznej 70 zł+70 zł kaucja, kolejna wpłata do 5 października 70 zł, kolejne -do każdego 5 dnia miesiąca. Wyrównanie w grudniu-zakładając ,że w październiku i listopadzie były 4 zajęcia, w grudniu 3, suma wszystkich lekcji wynosi 13 (2+4+4+3). Zatem czesne za miesiąc grudzień wyniesie 17,5 zł

10.         Nieopłacenie czesnego w terminie, powoduje:

a)         naliczenie odsetek w wysokości ustawowej,

b)         naliczenie opłaty za opóźnioną płatność zgodnie z cennikiem opłat za pojedynczy karnet miesięczny (np. wysokośc czesnego z umową wynosi 60 zł, karnet miesięczny 80 zł, płatność po 5 dniu każdego miesiąca zobowiązuje Rodzica do wniesienia opłaty 80 zł)

c)         skreślenie ucznia z listy uczniów za zaległości wynoszące wartość dwóch i więcej miesięcznych rat czesnego i skutkuje rozwiązaniem umowy oraz dochodzeniem roszczeń finansowych na drodze cywilnej.

§6

1.         Obecność ucznia na zajęciach organizowanych przez Szkołę stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy o kształcenie w zakresie usług edukacyjnych, których te zajęcia dotyczą i obliguje do niezwłocznego dopełnienia formalności związanych z zapisem oraz uregulowania zobowiązań wynikających z treści Umowy o kształcenie.

2.         Nieobecność ucznia na zajęciach Szkoły, bez względu na jej przyczyny nie skutkuje zwrotem opłaty Czesnego i nie obliguje Szkoły do ponownego przeprowadzenia tych zajęć.

3.         Zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły powinny być zorganizowane w innym, uzgodnionym z Rodzicem terminie.

4.         W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia Szkoła zobowiązana jest do powiadomienia uczniów i rodziców o zmianie z tygodniowym wyprzedzeniem.

5.         W przypadku niemożliwości przeprowadzenia zaległych zajęć, które zostały odwołane z winy Szkoły, opłata za nie zostanie zwrócona na konto wskazane przez Rodzica, lub zostanie pomniejszona rata czesnego przypadającą na kolejny miesiąc nauki. Kwota wynosi odpowiednio:  17,50 zł za każde 60 min. nie odbytych zajęć grupowych przy umowie 5-miesięcznej i 15 zł za każde 60 min. nie odbytych zajęć grupowych przy umowie 10-miesięcznej

§7

1.         Szkoła ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadku naruszenia przez ucznia zasad kultury i zasad współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Szkoły, lub ewidentnie negatywnych wyników w nauce.

2.         Rodzic ma prawo odstąpić od niniejszej umowy za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem z następujących powodów:

a) nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie dziecka  na zajęcia ruchowe; w takim wypadku dla skutecznego wypowiedzenia umowy wymagane jest załączenie zaświadczenia lekarza o co najmniej trzymiesięcznej niezdolności do Zajęć; w przypadku dzieci uczęszczających do szkoły zaświadczenie powinno być potwierdzone przez dyrektora lub sekretarza szkoły

b) zmiany miejscowości, w której dziecko  jest zameldowane; w takim przypadku dla skutecznego wypowiedzenia umowy wymagane jest ksero zaświadczenia o zmianie zameldowania z Urzędu Miasta, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą.

3.  Przez miesięczny okres wypowiedzenia umowy rozumie się  jeden miesiąc kalendarzowy, który jest liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Rodzic jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zaległych opłat oraz jest zobowiązany do opłacenia czesnego za okres wypowiedzenia.

4.         W przypadkach, o których mowa w § 7 punkt 2 wniesiona kaucja  podlega zwrotowi lub jest przeznaczona na poczet opłat za okres wypowiedzenia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy z innych przyczyn niż wskazanych w §7 punkt 2 , również obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia zgodny z punktem 3 , §7 a wniesiona kaucja nie zostaje zwracana

§8

Warunki dodatkowe:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

§ 9

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sądy właściwe dla siedziby Szkoły. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Ewa Frysztak                                                                        ………..……………….…

Dyrektor Szkoły                                                                    Rodzic/Opiekun ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt strony Paweł Miatkowski | Copyright © DJAMILA